Friday, July 19, 2024
Home » Στο έλεος του Θεού οι επικίνδυνες οικοδομές – Όταν προκύψουν τα πρώτα θύματα, θα φορτώνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο

Στο έλεος του Θεού οι επικίνδυνες οικοδομές – Όταν προκύψουν τα πρώτα θύματα, θα φορτώνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο

0 comment

Στο έλεος του Θεού οι επικίνδυνες οικοδομές – Όταν προκύψουν τα πρώτα θύματα, θα φορτώνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο

Κάποια μέρα, όταν η τύχη δεν θα είναι σύμμαχος της Κυβέρνησης και των Δήμων, ένα από τα μπαλκόνια, τους τοίχους ή τα κτήρια που θα καταρρεύσουν θα προκαλέσουν θύματα, θα φορτώνει ο ένας τις ευθύνες στον άλλο.

Το θέμα επανήλθε στην επιφάνεια με αφορμή το γεγονός, πως ούτε οι Δήμοι επιθυμούν να έχουν την ευθύνη (και τα έξοδα) για στήριξη εκατοντάδων επικίνδυνων οικοδομών, ούτε και οι νεοσύστατοι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Οι Δήμοι θεωρούν πως δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να στηρίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες οικοδομές έναντι σημαντικού κόστους, όταν μάλιστα το τεχνικό προσωπικό τους μετακινείται στους ΕΟΑ. Σε περίπτωση που συνεχίσουν οι Δήμοι να έχουν την ευθύνη, τότε ζητούν όπως μη αποσπαστεί το τεχνικό προσωπικό τους στους ΕΟΑ.

Σημειώνεται, πως ο Δήμος Λευκωσίας σε διάστημα τριών ετών δαπάνησε €500.000 προκειμένου να άρει την επικινδυνότητα 50 οικοδομών ενώ ο Δήμος Λεμεσού σε διάστημα οκτώ ετών δαπάνησε €600.000. Οι Δήμοι σε αυτές τις περιπτώσεις καταφέρνουν εισπράξουν λιγότερα από τα μισά χρήματα που δαπανούν.

Η Βουλή θα αποφασίσει ως προς το ποιος θα αναλάβει τις επικίνδυνες οικοδομές τον προσεχή Σεπτέμβριο και το ερώτημα είναι ποιος θα έχει νομικά την ευθύνη αν μεσολαβήσει οτιδήποτε μέχρι τότε.

Με βάση το άρθρο 43 του περί Δήμων Νόμου, στις αρμοδιότητες του κάθε Δήμου περιλαμβάνεται η «διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 52». Το άρθρο 52, υπό τον τίτλο «Επικίνδυνες οικοδομές» προνοεί ότι: Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο του Δήμου διαπιστώνει ότι οποιαδήποτε oικoδoμή, κατοικημένη ή όχι (η οποία ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων αυτού) είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να αποβαίνει επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν εντός αυτής ή σε οποιαδήποτε γειτνιάζουσα oικoδoμή ή για τους διερχομένους ή για τις οικοδομές με τις οποίες γειτνιάζει και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη μέτρων πρoς άρση τoυ κιvδύvoυ αυτού, ο Δήμος λαμβάνει σχετική απόφαση και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για αντιμετώπιση της επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών ο κ. Κυριάκος Κούρος ανέφερε ότι υπήρξε προβληματισμός ως προς το ποιος θα αναλάμβανε τις επικίνδυνες οικοδομές. Υπέδειξε ότι η ευθύνη στήριξης των επικίνδυνων οικοδομών ανήκει στους ιδιοκτήτες τους και πρόσθεσε πως προωθείται νομοσχέδιο το οποίο προνοεί μέχρι και δήμευση ακινήτων, αν οι ιδιοκτήτες δεν συνεργάζονται. Παράλληλα με το νομοσχέδιο προωθείται και η θεσμοθέτηση της Περιοδικής Επιθεώρησης των οικοδομών.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο προνοεί ανάμεσα σε άλλα:

> Εκκένωση οικοδομών οι οποίες θα κριθούν επικίνδυνες.

> Περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων που δύναται να λάβει η αρμόδια Αρχή, τόσο για τις επικίνδυνες οικοδομές, όσο και για τις οικοδομές που χρήζουν επισκευής (π.χ. κατεδάφιση, λήψη προσωρινών μέτρων, περίφραξης κ.τ.λ.).

> Παροχή δυνατότητας στην αρμόδια Αρχή έκδοσης Διατάγματος Δικαστηρίου με την υποβολή μονομερούς αίτησης (ex parte) για την απομάκρυνση προσώπων, στις περιπτώσεις άρνησης εκκένωσης της επικίνδυνης οικοδομής.

> Δυνατότητα λήψης μέτρων και για τις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται κίνδυνος σε τεμάχια γης στα οποία βρίσκεται οικοδομή, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν φαινόμενα όπως η κατάρρευσης βράχων.

> Επέκταση του μέτρου της επιβολής προστίμου, σε περιπτώσεις εκκένωσης επικίνδυνων οικοδομών που χρήζουν επισκευής.

> Εισαγωγή πρόνοιας για εγγραφή εμπράγματου βάρους στο κτηματολογικό Μητρώο, έναντι επικίνδυνης οικοδομής, για την οποία η αρμόδια Αρχή εκτελεί εργασίες για τη λήψη μέτρων με βάση το άρθρο 15Β του Νόμου, και τα έξοδα δεν καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

> Εισαγωγή νομοθετικών εργαλείων, αντίστοιχων εκείνων που έχουν εισαχθεί στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, για την καταναγκαστική είσπραξη μέσω λήψης δικαστικών μέτρων (δέσμευση και κατάσχεση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δέσμευση άλλης κινητής περιουσίας, κ.α.) σε περιπτώσεις παράληψης πληρωμής.

Νοείται ότι τα πιο πάνω θα εγκριθούν και από το Κοινοβούλιο.

Philenews.com

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More