Thursday, July 18, 2024
Home » Οι περιφερειάρχες επηρεάζουν τη ζωή και το πορτοφόλι μας

Οι περιφερειάρχες επηρεάζουν τη ζωή και το πορτοφόλι μας

0 comment

Οι περιφερειάρχες επηρεάζουν τη ζωή και το πορτοφόλι μας

Μπορεί στην πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προβλήθηκαν περισσότερο οι μισθοδοσίες των πέντε προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) παρά το έργο που θα παράγουν, αλλά αυτό οφείλεται και στο ότι οι απολαβές αυτές τα κυμαίνονται στις €80.000 ετησίως, την ίδια ώρα που ο κατώτατος μισθός έχει καθοριστεί στα €940 μηνιαίως.

Όμως, ήρθε η ώρα της λειτουργίας τωνΕΟΑκαι αυτό που έχει τώρα περισσότερη σημασία για τον πολίτη είναι ο ρόλος του προέδρου και του διευθυντή του κάθε ΕΟΑ, καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι οργανισμοί αυτοί, αφού η δράση τους θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη ζωή και την καθημερινότητα όλων. Και ο επηρεασμός αυτός αφορά όχι μόνο την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχονται, αλλά και το κατά πόσον θα ξεφουσκώσουν οι λογαριασμοί ή θα κινηθούν προς τα πάνω.

Αυτό που, λίγο ως πολύ, ακούσαμε όλοι αλλά ίσως ξεχάστηκε στην πορεία του χρόνου αλλά και στη διαδρομή υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι οι ΕΟΑ θα εκδίδουν τις πολεοδομικές άδειες και τις άδειες οικοδομής, ενώ, παράλληλα, θα διαχειρίζονται την υδατοπρομήθεια, τα αποχετευτικά και τους χώρους Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (η αποκομιδή των σκυβάλων παραμένει στους δήμους).

Θεωρητικά –και νοουμένου πως όλα εξελιχθούν κατ’ ευχήν– οι ΕΟΑ θα νοικοκυρέψουν τους τομείς που υπήρχαν ήδη και τους οποίους αναλαμβάνουν να διαχειριστούν (από την 1η Ιουλίου) σε όλα τα επίπεδα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως έστω και αν στην αρχή προκύψουν προβλήματα μέχρι να πάρει μπρος ο μηχανισμός του κάθε ΕΟΑ, στην πορεία η εξειδίκευση, η συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν (και όχι η αποσπασματική με την εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών-δήμων, επάρχων, κράτους κ.ο.κ.) θα επιφέρει καλύτερη οργάνωση και μείωση του κόστους λειτουργίας. Αυτά, θεωρητικά πάντα, διότι απομένει να δούμε στην πράξη τι θα προκύψει.

Αυτό που βασάνιζε και βασανίζει ακόμη αρκετό κόσμο, υπό την έννοια ότι ταλαιπωρείτο, αφορά τις πολεοδομικές άδειες και τις άδειες οικοδομής, των οποίων οι αιτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις χρόνιζαν. Ήδη, στους δήμους και στην Πολεοδομία αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 35.000 αιτήσεις.

Με πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών (μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας) σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, οι διαδικασίες έχουν ήδη απλοποιηθεί και εξακολουθούν να λαμβάνονται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται είναι και η κατάργηση της εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις, κάτι το οποίο συνεπάγεται, ωστόσο, περισσότερη δουλειά από τους αρχιτέκτονες και τους πολιτικούς μηνανικούς στους οποίουςοι πολίτες αναθέτουν δουλειές, αφού πλέον δεν θα μπορούν εύκολα να φορτώνουν την ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην Πολεοδομία ή στους δήμους.

Εξάλλου, η ενιαία Αρχή στην υδατοπρομήθεια (κάθε ΕΟΑ) θα επιφέρει καλύτερο προγραμματισμό στη διάθεση του νερού, στην εκτέλεση έργων υποδομής, στην εξυπηρέτηση του πολίτη κ.ο.κ. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τη λειτουργία ενιαίου αποχετευτικού συστήματος.

Βεβαίως, ανάμεσα στους στόχους είναι και η μείωση του κόστους λειτουργίας των πιο πάνω υπηρεσιών, κάτι το οποίο, θεωρητικά τουλάχιστον, θα επιφέρει μείωση στους λογαριασμούς. Όμως, επειδή δεν πρέπει να δημιουργούνται ανεδαφικές προσδοκίες, πρέπει να λεχθεί πως δεν αποκλείονται αυξήσεις στους λογαριασμούς τουλάχιστον στα αρχικά στάδια.

Ο ρόλος των προέδρων και των διευθυντών

Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος του κάθε προέδρου του ΕΟΑ ή περιφερειάρχη, όπως κακώς τον αποκαλούμε;

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, λοιπόν, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις επίσημες σχέσεις αυτού και ενώπιον των Δικαστηρίων και οποιασδήποτε Αρχής της Δημοκρατίας.

(β) Κατευθύνει τις δράσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των σχεδίων και προγραμμάτων του.

(γ) Ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδρίες αυτές.

(δ) Προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου, των επιτροπών των οποίων αποτελεί μέλος ή παρευρίσκεται στις συνεδρίες αυτών.

(ε) Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου, διά του Γενικού Διευθυντή·

(στ) Τπογράφει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε υπάλληλο του Συμβουλίου να υπογράφει οποιαδήποτε άδεια ή έγγραφο χορηγείται ή εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο κοκ.

(ζ) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου

(η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Όσον αφορά τα μέλη του Συμβουλίου των ΕΟΑ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

>> Μετέχουν στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες είναι μέλη και δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες.

>> Εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους, εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, ψηφίζουν κατά συνείδηση και τηρούν τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

>> Σέβονται και διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της οικείας περιοχής, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου.

>> Δηλώνουν κάθε προσωπικό ή οικογενειακό συμφέρον που έχει σχέση με θέματα του Συμβουλίου και απέχουν από συνεδρία κατά την οποία συζητείται ή λαμβάνεται απόφαση, εάν οι ίδιοι ή συγγενείς τους μέχρι τετάρτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή πρόσωπα με τα οποία έχουν ιδιάζουσα σχέση ή οξεία έχθρα, έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Και ο γενικός διευθυντής του ΕΟΑ τι ρόλο παίζει; Το θέμα αυτό απασχόλησε και τη βουλή αλλά και πολίτες δεδομένου ότι υπήρχε προβληματισμός από τυχόν εμπλοκή του προέδρου στα πόδια του διευθυντή και αντιστρόφως:

Η νομοθεσία λοιπόν προνοεί ότι:

Το Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι ο ανώτατος εκτελεστικός υπάλληλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

Ο Γενικός Διευθυντής:

(α) Εποπτεύει τις υπηρεσίες του Συμβουλίου, τις οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει.

(β) Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων του Συμβουλίου και εκδίδει χρηματικά εντάλματα σε βάρος των προϋπολογισμών ή των πιστώσεων.

(γ) Ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ή καθήκοντα του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Απλοί θεατές οι πολίτες;

Και οι πολίτες θα είναι απλοί θεατές στην όλη δράση των ΕΟΑ; Με βάση τη νομοθεσία οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς, εντός των ορίων κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, δύναται να υποβάλλουν στο οικείο Συμβούλιο υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση. Επιπροσθέτως, μπορούν να ζητούν πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου ή/και θέματα της αρμοδιότητάς του κ.ο.κ. Το οικείο Συμβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός 30 ημερών.

Εξάλλου, ομάδα τουλάχιστον 30 κατοίκων και τοπικοί φορείς δύνανται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο Συμβούλιο για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία αυτού.

Παράλληλα οι αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ.

Τα έργα που θα υλοποιούν οι ΕΟΑ

(i) Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης.

(ii) Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης για υγρά λύματα και όμβρια ύδατα.

(iii) Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Για την υδατοπρομήθεια καθόσον αφορά:

(i) Τη φροντίδα παροχής κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς.

(ii) Την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της προμήθειας ή της χρήσης ύδατος για οικιακούς σκοπούς.

Philenews.com

You may also like

Leave a Comment

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More