Wednesday, July 24, 2024
Home » Λευκή ζώνη για βαριές βιομηχανίες στην περιοχή Βασιλικού

Λευκή ζώνη για βαριές βιομηχανίες στην περιοχή Βασιλικού

0 comment

Λευκή ζώνη για βαριές βιομηχανίες στην περιοχή Βασιλικού

Ένα πάγιο αίτημα της συντονιστικής επιτροπής των εννέα κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού υλοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το αίτημα αφορά τη μη αδειοδότηση άλλης βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή και τη διατήρηση της περιοχής ανατολικά του Βασιλοπόταμου, η οποία γειτνιάζει με την κατοικημένη περιοχή για ελαφριές μόνο χρήσεις όπως γραφεία, αποθήκες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Το θέμα αυτό τέθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στις 14/9/2023 σε σύσκεψη που είχε με τους προέδρους των εννέα κοινοτήτων Βασιλικού που επηρεάζονται από την παρουσία του ενεργειακού κέντρου και άλλων οχληρών αναπτύξεων. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα εξετάζονται για όσο ισχύει το σχετικό διάταγμα που αναμένεται να εκδοθεί και ακολούθως θα οριστικοποιηθεί με τη δημοσίευση των αναθεωρημένων πολεοδομικών ζωνών για την οριστική ρύθμιση του θέματος, αιτήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ουρίας, αμμωνίας, εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου και νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, αποφασίστηκε η έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης Βασιλικού, η οποία αφορά περιοχές των κοινοτήτων Καλαβασού, Τόχνης και Μαρί, της Επαρχίας Λάρνακας. Είχε προηγηθεί η αποστολή επιστολής του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερομηνίας 3/6/2024, προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με εισήγηση όπως υλοποιηθεί η οδηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για μη αδειοδότηση οποιασδήποτε άλλης νέας βιομηχανικής ανάπτυξης βαριάς οχληρίας στη Βιομηχανική Ζώνη Β2, ανατολικά του Βασιλοπόταμου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω προεδρικής οδηγίας, θεωρήθηκε επιβεβλημένος ο περιορισμός συγκεκριμένων τύπων οχληρής βιομηχανικής ανάπτυξης, οι οποίοι κρίνονται ότι επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανέσεις των παρακείμενων περιοχών και χρήσεων. Επισημαίνεται ότι, ο περιορισμός θα αφορά μόνο εγκαταστάσεις παραγωγής ουρίας, αμμωνίας, εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου και νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών σταθμών. Εξαιρείται η εταιρία Paramount Energy Services Ltd, η οποία έχει εξασφαλίσει Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής για μονάδα ισχύος 105 MW στην Τόχνη.
Τονίζεται ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός αποτελεί πρόνοια του Αναθεωρημένου Χωροταξικού Σχεδίου για το Ενεργειακό Κέντρο, ημερομηνίας Μάρτιος 2022, το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 35(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει Διάταγμα, με το οποίο να ορίζεται ως Λευκή Ζώνη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, για σκοπούς που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο. Στην περιοχή που ορίζεται ως Λευκή Ζώνη οι υφιστάμενες χρήσεις παραμένουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία γενικά περιορίζεται στις ουσιώδεις για τις ανάγκες της περιοχής.
Κατά συνέπεια για τις περιοχές των Κοινοτήτων Καλαβασού, Τόχνης και Μαρί, κρίνεται επιβεβλημένος ο καθορισμός Λευκής Ζώνης, με την έκδοση και δημοσίευση σχετικού διατάγματος για περίοδο ενός έτους, μέχρι τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Πολεοδομικών Ζωνών για την οριστική ρύθμιση του θέματος.
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής ημερ. 15/2/2023 για το αναθεωρημένο χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε περιοχές δυνητικού πλημμυρικού κινδύνου συνίσταται να αποφεύγεται και γίνεται όταν υπάρχει έλλειψη εναλλακτικών χώρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνονται μέτρα για ελαχιστοποίηση των ζημιών από πλημμύρα.
Τονίζεται ότι η χωροθέτηση των υποδομών υγραερίου στην περιοχή πλημμυρικού δυνητικού κινδύνου του ποταμού Βασιλοπόταμου υλοποιήθηκε αφού κρίθηκε ως η καλύτερη, υπό τις περιστάσεις, περιοχή σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν. Οι σύμβουλοι εισηγούνται την μη χωροθέτηση άλλων κρίσιμων υποδομών στη ζώνη πλημμυρικού δυνητικού κινδύνου και την εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου.

Philenews.com

You may also like

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More