Home » Απαιτούνται διορθωτικά μέτρα στα έργα στον Ακάμα

Απαιτούνται διορθωτικά μέτρα στα έργα στον Ακάμα

by FarosTv
0 comment

Απαιτούνται διορθωτικά μέτρα στα έργα στον Ακάμα

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με επιστολές τους αναγνωρίζουν γραπτώς σειρά παραβάσεων όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης, κακοτεχνιών κακής διαχείρισης και λειτουργίας εργοταξίου και πρόκληση σημαντικών επιπτώσεων από τις εργασίες βελτίωσης του κύριου οδικού δικτύου στον Ακάμα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος (επιστολή ημερ. 16/11/2023)παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τους όρους της έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για το συγκεκριμένο έργο. Τα θέματα, σημειώνει, μπορούν να τύχουν διαχείρισης με άμεσα διορθωτικά μέτρα. Σημειώνει ότι η καθυστέρηση η οποία παρατηρείται στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου αποτελεί σημαντικό σημείο ανησυχίας.

Από πλευράς της, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (επιστολή ημερ. 9/11/2023) θεωρεί ότι ο όλος σχεδιασμός και η κατασκευή οδικού δικτύου στον Ακάμα θα πρέπει να τύχει πλήρους επαναξιολόγησης. «Αυτό αναπόφευκτα θα πρέπει να τεθεί επίσης και για το θέμα των κόμβων οι οποίοι είναι άμεσα συνυφασμένοι και συνδεόμενοι με το οδικό δίκτυο του Ακάμα και να γίνει επαναξιολόγηση σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες», σημειώνει, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να προχωρήσει ένας πολύ μικρότερος αριθμός κόμβων και να εξαιρεθούν οι μη απαραίτητοι κόμβοι ή/και αυτοί που όπως προκύπτει ενδέχεται να επιφέρουν μη επιθυμητές επιπτώσεις.

Το Τμήμα Περιβάλλοντοςπαρατηρεί ότι δεν έγινε αποκοπή παράνομων δρόμων/ μονοπατιών ιδιαίτερα στο παράκτιο μέρος. «Υπάρχουν είσοδοι σε διάφορα σημεία κατά μήκος της Τοξεύτρας προς την θάλασσα, που επιτρέπουν την πρόσβαση. Για την ανάκαμψη και προστασία των αμμοθινών της περιοχής αυτής τοποθετήθηκαν πάσσαλοι έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος με όχημα. Κατά τις εργασίες του έργου σε αρκετά σημεία οι πάσσαλοι αυτοί απομακρύνθηκαν και θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα από τον εργολάβο του έργου για την αποτροπή διέλευσης οχημάτων».

Σε σχέση με τη βελτίωση και χρήση δρόμων, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζητά από το Τμήμα Δασών να διευκρινιστεί ανά περίπτωση, πού οφείλεται το επιπρόσθετο πλάτος (διαπλάτυνση) που παρατηρείται πέραν από το εύρος του οδοστρώματος, κατά μήκος του οδικού δικτύου. Περαιτέρω ζητά «να διευκρινισθεί το απαιτούμενο πάχος στέψης, στις περιπτώσεις που απαιτείται και έχει παρατηρηθεί εκσκαφή άνω των 65 εκατ. (υπερεκσκαφή). Να αιτιολογηθεί με την υποβολή των ελέγχων, που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, της φέρουσας ικανότητας υπεδάφους (CBR %). Να τεκμηριωθεί η ανάγκη κατασκευής τοίχων αντιστήριξης όπου αυτή πραγματοποιήθηκε, πέραν από αυτών που φαίνονται στα σχέδια».

Περαιτέρω, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι «έχουν γίνει αποθέσεις υλικών και στάθμευση μηχανημάτων σε διάφορα σημεία εκτός οδοστρώματος για τα οποία δεν έγινε σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Για παράδειγμα στον Άσπρο Ποταμό έχει σταθμευμένα αυτοκίνητα και τοποθετημένους σωληνωτούς αγωγούς από σκυρόδεμα εκτός των ορίων του δρόμου».

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε γενικές γραμμές τα σημεία απόθεσης βρίσκονται εντός του δρόμου, σε σημεία μελλοντικών κόμβων ή διάκενων βλάστησης. «Έχει παρατηρηθεί όμως ότι, απορρίπτονται και σε κάποια σημεία που υπάρχει βλάστηση ή που δεν έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη άδεια μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών ή κατόπιν συνεννόησης με την Περιβαλλοντική Αρχή», όπως για παράδειγμα είναι στην περιοχή Λάρας.

Επιπρόσθετα, στον Άσπρο ποταμό δίπλα από τις επιχώσεις, παρατηρήθηκε να έχουν αφεθεί απόβλητα εκσκαφών (όπως μεγάλες πέτρες) τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν και να διαμορφωθεί / επανέλθει το φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, «έχει διαπιστωθεί από τους λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι έγινε απόρριψη υγρών αποβλήτων / ξεπλύματα από τα οχήματα μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος (βαρέλα/μπετονιέρα) σε σημεία εντός των ορίων του έργου», σημειώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει ότι δεν έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, η υλοποίηση του οποίου είναι ακόμα σε χαμηλό ποσοστό με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα εκτεταμένο εργοτάξιο χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί κάποια μέρη του έργου. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση των αρνητικών παροδικών επιπτώσεων στα είδη και τους οικότοπους της περιοχής». Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι «δεν φαίνεται να έγινε σήμανση στοιχείων που χρήζουν προστασίας με κύριο παράδειγμα την περιοχή των αμμοθινών στην περιοχή Τοξεύτρας». Παρατηρεί ακόμα ότι «δεν γίνεται διαβροχή των χωμάτων κατά τις εργασίες ώστε να μειώνεται η διασπορά σκόνης».

Αναφορικά με το τμήμα του δρόμου από Άβακα προς Λίπατη, θα πρέπει να γίνει διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σχετικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του μέρους αυτού του έργου. 

Σύμφωνα με επιστολή για το θέμα από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για την παράβαση νομικά δεσμευτικών όρων περιβαλλοντικής αξιολόγησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα, έγιναν εργασίες κατά την αναπαραγωγική περίοδο των αρπακτικών πτηνών χωρίς να γίνει συνεννόηση με τη Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία Θήρας σημειώνει πως σε διάφορα σημεία το πλάτος της διαπλάτυνσης/ επέμβασης που έγινε για την κατασκευή του οδοστρώματος των δρόμων υπερβαίνει αυτό που καθορίστηκε στις σχετικές εκθέσεις/ γνωμοδοτήσεις και αυτό το οποίο υιοθετήθηκε κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν και σε ορισμένα σημεία η υπέρβαση αυτή δεν είναι μεγάλη (ίσως 1-2μ.), υπάρχουν σημεία που αυτή είναι μεγαλύτερη, σημειώνει.

«Σε σημεία των δρόμων δίπλα από τις διαπλατύνσεις έχουν αφεθεί υλικά των εκσκαφών σε απότομα πρανή κατά μήκος των δρόμων. Αυτά επιφέρουν επιπτώσεις τόσο στον βιότοπο αλλά και στο τοπίο του Ακάμα, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα για αποκατάσταση, συνεπώς, για το συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται πολύ προσοχή», αναφέρει η Υπηρεσία Θήρας.

Σε σημαντικό μήκος του οδοστρώματος, σημειώνει, «γίνεταισπάσιμο του υφιστάμενου βραχώδους οδοστρώματος με τη χρήση θορυβώδους μηχανήματος σπαστήρα πέτρας και αφαίρεση του βραχώδους υποστρώματος που χαρακτηρίζει την περιοχή, σε αρκετό βάθος σε ορισμένες περιπτώσεις. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθήθηκε μη ενδεικνυόμενη για την περιοχή του Ακάμα, ενώ δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι απαιτείται αυτό το είδος της εργασίας».

Σημειώνει, επίσης, πως «σε αρκετά σημεία κατά μήκος των δρόμων κατασκευάζονται τοιχαράκια με μπετόν τα οποία στη συνέχεια επενδύονται με πέτρα. Με βάση τις εγκρίσεις που δόθηκαν η κατασκευή τέτοιων τοίχων γίνεται σε σημεία που παρατηρούνται γεωλισθήσεις».

Σύμφωνα με την ΥΘΠ, «αυτές οι κατασκευές πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και να γίνουν μόνο εκεί που είναι απολύτως απαραίτητες, αφού εκτεταμένο μήκος αυτών των κατασκευών δυνατό να προκαλέσει κατακερματισμό του βιοτόπου για την πανίδα. Για όσα έχουν κατασκευαστεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν κατάλληλα και συχνά μικρά ανοίγματα για σκοπούς διευκόλυνσης μετακίνησης της πανίδας».

Ορισμένες από τις κατασκευαστικές επεμβάσεις που γίνονται πιθανόν να μην έχουν άμεσα παροδική επίδραση στο φυσικό τοπίο, τονίζει η ΥΘΠ σημειώνοντας ότι «υπάρχουν περιπτώσεις που τα υλικά που προκύπτουν από τις εργασίες κατασκευής δεν απομακρύνονται άμεσα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μη επιθυμητή οπτική εικόνα αλλά και επίδραση στην περιοχή».

Η Υπηρεσία Θήρας θέτει θέμα σημαντικής αναθεώρησης και κατάλληλου χειρισμού του μέρους του έργου της Α΄ φάσης Φαράγγι του Άβακα μέχρι τη Λίπατη.

Όπως σημειώνει, «λόγω του ανάγλυφου, των επιπτώσεων όπως προκύπτουν αλλά και του μικρού πλάτους του υφιστάμενου δρόμου από το σημείο της κατασκευής των 3 γεφυριών στο χώρο κοντά στον χώρο στάθμευσης για το Φαράγγι του Άβακα μέχρι τη Λίπατη, θεωρούμε αυτό το μήκος του έργου πολύ δύσκολο και με δυνητικά σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την πτηνοπανίδα».

Σε ότι αφορά έργα μέσα στην αναπαραγωγική περίοδο των πτηνών δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ του Τμήματος Δασών με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, στις τοποθεσίες Κάμπος, Χαρτσιώτης και Λίπατη, εντός και πλησίον της κοίτης του Άβακα Ποταμού.

Η ΥΘΠ χαρακτηρίζει πολύ προβληματική την μεγάλη και παρατεταμένη σε διάρκεια των κατασκευαστικών έργων που διεξάγονται και τις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει. Αυτό μεταξύ άλλων, προσθέτει, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την συνολική όχληση και την επίπτωση στην περιοχή. 

Οι επισκέπτες κινούνται ελεύθερα στο εργοτάξιο

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρατηρεί τα πιο κάτω:

>> Σε αρκετά σημεία εντός των ορίων του έργου λόγω των εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν, έχουν υλοποιηθεί εργασίες εκχέρσωσης (αφαίρεσης βλάστησης και κλαδεύματα), χωρίς να απομακρυνθούν.
>> Έχει παρατηρηθεί ότι, παρ’ όλο που το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, οι επισκέπτες κινούνται ελευθέρα, χωρίς έλεγχο και με μηδαμινή προσωρινή σηματοδότηση κυκλοφορίας στο εργοτάξιο.
>> Λόγω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης κατασκευαστικών εργασιών του έργου και καθώς οδεύουμε προς τη χειμερινή περίοδο πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό τα υδραυλικά έργα και να διαμορφωθούν στα ήδη ολοκληρωμένα γεφύρια, η έξοδος και είσοδος με τις απαιτούμενες κλίσεις, για την απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων.
>> Με την ολοκλήρωση του κάθε υδραυλικού έργου, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης των επηρεαζόμενων περιοχών από τους δρόμους παράκαμψης.

Ανοίγει το δρόμο των τροποποιήσεων ο εργολάβος

Η εταιρεία Cyfield Group, ανάδοχος για τη βελτίωση μέρους του υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, δηλώνει έτοιμη, αν της δοθούν οδηγίες, για τροποποιήσεις στα σχέδια να τις υλοποιήσει χωρίς να έχει καμία πρόθεση να εκμεταλλευτεί οικονομικά τις όποιες προτάσεις.

«Η εταιρεία έχει αυξημένο το αίσθημα του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου οι οποιεσδήποτε βελτιώσεις προταθούν που να σέβονται το περιβάλλον δεν προτίθεται να τις αξιοποιήσει οικονομικά, αντιθέτως είναι πρόθυμη να συνεργαστεί», ανέφερε στον «Φ» ο ιδρυτής του ομίλου Cyfield, Κυριάκος Χρυσοχός, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο των τροποποιήσεων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υποβάλει πρόταση για εξάμηνη παράταση της σχετικής σύμβασης για ολοκλήρωση των έργων στη βάση των διαδικασιών που προβλέπονται στη σύμβαση, λόγω τεχνικών αλλαγών και άλλων προβλημάτων που προέκυψαν.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχό, οι εργασίες που διεξάγονται είναι ακριβώς όπως προβλέπεται στα κατασκευαστικά σχέδια χωρίς καμία απόκλιση. Αναφερόμενος στις διαπλατύνσεις σημείωσε ότι περιγράφονται στα σχέδια. Πρόσθεσε ότι πέραν από τα 5,5 μέτρα που είναι το οδόστρωμα, υπάρχει εκατέρωθεν το τοίχος αντιστήριξης 65 ή 60 εκατοστά αναλόγως της περίπτωσης, για να προστατεύει από κατολισθήσεις, νερά και λάσπες. Επιπρόσθετα, σημείωσε, προβλέπεται και μία καθαριότητα εκατέρωθεν του δρόμου της τάξεως του ενός μέτρου σε βάθος 20 εκατοστά για να προστατευτεί το οδόστρωμα.

Σημείωσε ότι στην περιοχή μεταξύ του Φαραγγιού του Άβακα και της βουνοκορφής της Λίπατης έχουν ανασταλεί οι εργασίες. Συμπλήρωσε πως πρόκειται σχετικά για επικίνδυνο και αδιάβατο δρόμο, τονίζοντας ότι υπάρχουν δύο σημαντικές εκσκαφές και κάποιοι τοίχοι αντιστήριξης που πρέπει να γίνουν.

Πηγή: Philenews

You may also like

Leave a Comment

Our Page contains news reposts. We are not responsible for any inaccuracy in the content

Copyright © All rights reserved Faros On Air 

Designed and Developed with 🧡 by eAdvertise

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.